Charizma


VNÚTORNÁ CHARIZMA ÚTECHA A ZMIER BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO


Ako vyplýva z názvu, cieľom kongregácie je tešiť trpiaceho Spasiteľa v jeho smrteľnej úzkosti na Olivovej hore, na kríži a v jeho opustenosti vo svätostánku. Sestry sa snažia svojou modlitbou, trpezlivo znášaným utrpením a obetami spájanými s Ježišovou obetou podávať Bohu vynáhradu za ľahostajnosť a nevďačnosť ľudí, konať pokánie za svoje hriechy i hriechy iných.


Hlavným prostriedkom k dosiahnutiu cieľa je život modlitby. Sestry chcú odpovedať na Ježišovu výzvu: „Smutná je moja duša až na smrť, ostaňte tu a bdejte so mnou!“ (Mt 26, 38). Denne venujú značnú časť svojho času spoločnej i súkromnej modlitbe, rozjímaniu a adorácii pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou. V noci zo štvrtka na piatok konajú adoráciu na pamiatku Ježišovej smrteľnej úzkosti.


Sestry sa snažia dosiahnuť čo najvyšší stupeň spojenia s Bohom, čo spočíva v ich úplnej odovzdanosti, oddanosti a v dokonalej láske k Bohu. Napomáha im v tom vnútorná modlitba a život v Božej prítomnosti.