Formy úcty


.: Cirkev trvalo uznáva a odporúča tie formy úcty k Ježišovmu Srdcu, ktoré si konala a odporúčala sv. Margita Mária Alacoque. Predovšetkým dve formy: zasvätenie a vynáhradu. Podľa sv. Margity základným úkonom úcty k Ježišovmu Srdcu je láska, ktorá v zasvätení nachádza svoj najvhodnejší výraz. S láskou je však spojená vynáhrada, pretože sme hriešnici, ktorí majú prosiť o odpustenie za seba i za iných a rovnako podávať vynáhradu za svoje hriechy i hriechy druhých ľudí. Pri jednom zo zjavení sv. Margite pripomína Ježiš svoju úzkosť v Getsemanskej záhrade. Hriech a nenávisť mu chystajú smrť. Nepriatelia ho čoskoro obkľúčia, aby ho viedli krížovou cestou. Ľudsky sa pred týmto utrpením chvel, pretože vedel, že pre mnohých trpí márne. Prial si, aby učeníci zostali s ním, nechcel zostať sám. „Smutná je moja duša až na smrť. (...) To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou?“ (porov. Mt 26, 38-40) Výrazom pozornosti, hlbokého priateľského spolucítenia s Ježišom je pobožnosť prvých piatkov v mesiaci, zmierne sväté prijímanie a ďalej svätá hodina v noci zo štvrtku na piatok, kde veriaci odpovedajú na jeho výzvu, aby bdeli. V ďalšom zo svojich zjavení Ježiš žiadal, aby bol ustanovený zvláštny sviatok ku cti jeho Srdca. (porov. J. Ladame Srdce Ježišovo v súčasnom svete).
:.