História


HISTÓRIA KONGREGÁCIE


V roku 1912 bol v Brne založený Spolok sv. Jozefa pre bezplatné ošetrovanie chorých v rodinách. Za duchovného správcu spolku bol brnianskym biskupom Huynom vymenovaný P. Bernard Šústek, O.S.A. Biskup Huyn si od sestier boromejok vyžiadal na túto službu dve sestry. Sestra Róza vstúpila do Kongregácie sestier sv. Karola Boromejského v roku 1892. Stále sa v nej však ozývala túžba po záchrane nesmrteľných duší, po prísnejšom živote, po pokání a zmieri. Priala si venovať sa tým najúbohejším a zachraňovať ich duše. Uprostred žien, ktoré v Spolku sv. Jozefa bezplatne pomáhali chorým a chudobným, boli zbožné dievčatá, ktoré sa túžili zasvätiť Bohu. Z nich biskup Huyn vytvoril Družinu tešiteliek Božského Srdca Ježišovho. Táto družina sa stala zárodkom pre novú kongregáciu. Matka Róza sa po svojom príchode do Brna zdôverila biskupovi Huynovi s túžbou založiť zmiernu kongregáciu.


On sám mal prvé vnuknutie založiť takúto kongregáciu už v roku 1888 počas duchovných cvičení v Ríme. Túžbu Matky Rózy preto podporil. Pri kánonickej návšteve „ad limina apostolorum“ v Ríme, predložil túto myšlienku pápežovi Piovi X., ktorý tento zámer ústne schválil. Na žiadosť biskupa Huyna bola Kongregácia sestier Tešiteliek BSJ oficiálne schválená pápežom Benediktom XV. 3. decembra 1915.
Prvý materský dom kongregácie bol na Šeříkovej ul. v Brne. V roku 1924 sa kvôli veľkému počtu sestier začalo so stavbou nového materského domu v Rajhrade pri Brne. Za života zakladateľky bolo na území Česka založených 14 filiálnych domov. Matka Róza zomiera krátko po skončení II. svetovej vojny 5. septembra 1945. Zakladateľ biskup Pavol Huyn zomrel 1. októbra 1946 v Bolzane (Taliansko).


V septembri roku 1950 boli zrušené všetky filiálne domy kongregácie v Česku. V septembri 1950 boli všetky sestry prevezené do Rajhradu a odtiaľ chodili na nútené práce do tovární a na polia. Po tomto zásahu bolo v materskom dome sústredených 126 sestier, 8 noviciek a 3 kandidátky. Kláštor sestier až do roku 1991 obsadila československá armáda, kedy bol v dezolátnom stave vrátený sestrám. Do kláštora, ktorý sa postupne opravoval, sa začali sťahovať sestry. Kostol, v ktorom bolo počas totality kino, bol po rozsiahlej obnove znovuposvätený biskupom Vojtěchom Cikrle v júni 1994.