Laické spoločenstvo


„(...), kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť“ (Rim 5, 20). Lebo, keď sa veľmi rozmohla ľudská zvrátenosť, akoby zázračne z podnetu Ducha Svätého, rastie počet mužov a žien, ktorí sa usilujú s radostným srdcom zadosťučiniť Božskému Srdcu za neprávosti, ba neváhajú aj seba samých obetovať Kristovi.“ (Encyklika Pia XI. Miserentissimus Redemptor)


Kongregácia má na Slovensku aj Laické spoločenstvo tešiteľov a tešiteliek Božského Srdca Ježišovho. Jeho členovia sa usilujú v duchu spirituality kongregácie prežívať svoje každodenné práce a utrpenia a prinášať ich Bohu na zmier. Nezištne pomáhajú chorým a opusteným vo svojom okolí a tým sa snažia napomáhať spáse ich duší.


Spoločenstvo, ktoré bolo založené na podnet sr. Kristíny Gáboríkovej a koná svoju činnosť nepretržite od rokov totality, bolo na celonárodnej úrovni schválené a zriadené KBS 17. októbra 1997. Spoločenstvo má svoj vlastný štatút a moderátora. Členovia spoločenstva v spolupráci so sestrami tešiteľkami vydávajú svoj časopis Getsemani.