Úcta k Ježišovmu Srdcu


.: Úcta k Ježišovmu Srdcu vďačí za svoje zázračné rozšírenie predovšetkým skutočnosti, že plne zodpovedá charakteru kresťanskej viery, ktorá je náboženstvom lásky. Táto úcta spontánne vyvrela zo živej viery a úprimnej zbožnosti, ktorú mali vyvolené duše voči osobe Vykupiteľa a k jeho slávnym ranám, ktoré pred kontemplatívnym duchom veriacich výrečnejšie svedčia o jeho nesmiernej láske. Samotná úcta k Ježišovmu Srdcu je stará ako samo kresťanstvo. Jej základy sa nachádzajú vo Svätom písme, ako aj v spisoch cirkevných otcov a neskorších svätcov a mystikov. :.

.: Historický rad svätcov a svätíc dopĺňa sv. Margita Mária Alacoque, ktorú si Boh vyvolil, aby prispela k šíreniu úcty k Ježišovmu Srdcu medzi najširšími vrstvami Božieho ľudu. Jej vyvolenie je charizmou – zvláštnou milosťou, ktorá bola daná pre dobro celej Cirkvi. Zjavenia, ktoré mala sv. Margita nepriniesli do katolíckej náuky žiadnu novú pravdu. Ich význam je v tom, že Pán tým, že ukázal svoje Najsvätejšie Srdce, mimoriadnym a jedinečným spôsobom pritiahol ľudí k rozjímaniu a uctievaniu najmilosrdnejšej Božej lásky voči ľudskému pokoleniu. Týmto výnimočným prejavom Ježiš Kristus výslovne a viackrát poukázal na svoje Srdce ako na mimoriadne vhodný znak milosrdenstva a milosti pre duchovné potreby Cirkvi v dnešnej dobe (porov. Haurietis aquas s.40-41). :.

.: Celé Božie zjavenie nám dokazuje pravdu, že Boh miluje človeka a túži po jeho časnom dobre i večnej spáse. Či nie je vtelenie Božieho Syna a jeho smrť na kríži najpresvedčivejšou rečou tejto lásky? Uctievať si Ježišovo Srdce znamená veriť tejto láske. A veriť tejto láske znamená nájsť bezpečnú cestu k odpusteniu, k zmiereniu s Bohom i ľuďmi. V Ježišovom Srdci sa uskutočňuje zmierenie svätého Boha s hriešnym človekom. :.