nizky kvet

Formácia
.

Dievča,

vo veku od 17 - 30 rokov, ktoré cíti povolanie k zasvätenému životu je prijaté do kandidatúry kongregácie. Počas kandidatúry sa má rozpoznať pravosť jej povolania. Kandidátka je oboznámená s dejinami, charizmou kongregácie a s vonkajšou činnosťou sestier. Je oboznámená aj s povinnosťami a ťažkosťami života v kongregácii.

...Panna Mária, pod tvojou ochranou začínam dnes svoj rehoľný život k úteche trpiaceho Srdca Ježišovho...
Po

ukončení doby kandidatúry, čo je zvyčajne jeden rok, nasleduje obdobie noviciátu. Pri obrade obliečky dostáva kandidátka rehoľné rúcho a rehoľné meno. Obdobie noviciátu je zamerané na poznávanie seba a na pretváranie vnútra podľa ducha kongregácie. Novicka je zverená magistre noviciátu, ktorá jej pomáha postupne odstraňovať všetko, čo jej bráni úplne sa zasvätiť Ježišovmu Srdcu ako obeť zmieru. Noviciát trvá dva roky.

Prijmi kríž Pánov, nech Ti je najlepšou knihou v tomto živote.
Po

ukončení noviciátu skladá sestra prvé rehoľné sľuby. Dočasné sľuby sa obnovujú trikrát na jeden rok a raz na tri roky. Obdobie dočasných sľubov trvá spravidla šesť rokov. Toto obdobie formácie sa nazýva juniorát.

Prijmi posvätný závoj, aby bolo zjavné, že celkom patríš Kristovi, stávaš sa zmiernou obetou a zasväcuješ sa službe Cirkvi.
Po

uplynutí obdobia dočasných sľubov, kedy si sestra prehlbuje základy duchovného života, posilňuje svoju ochotu k životu obeti, je zapojená do vonkajšej činnosti sestier a nadobúda ďalšie odborné vzdelanie a skúsenosti, skladá doživotné sľuby. Pri obrade doživotných sľubov jej kňaz kladie na hlavu tŕňovú korunu na znamenie, že je vo svojich myšlienkach spojená s Pánovým utrpením a je úplnou obetou zmieru.

Koruna utrpenia rozkvitla v korunu slávy a veniec plesania.